? Hakk?m?zda

Ba?lant?lar


Ana Sayfa

Hakk?m?zda

Duyurular?m?z

Projelerimiz

?haleler

?leti?im

Neden biz?Ge?mi?ten gelece?e ait k?prü olan tarihi eserlerimizin son teknoloji kullanarak eskime ve y?pramadan kurtar?lmas?n?n gereklili?i ...

OKUMAK ???N

?leti?im BilgilerimizTel :(216) 577 39 63

Fax :(216) 577 39 65

E-posta:vakifinsaat@vakifinsaat.com.tr

Web: www.vakifinsaat.com.tr

GE?M??TEN GELECE?E  A?ILAN K?PRü

VAKIF ?N?AAT RESTORASYON VE T?C. A.?.

HAKKIMIZDA

Y?netim Kurulumuz 7 Ki?iden olu?makta olup ayr?nt?l? bilgi almak i?in t?klay?n.

Sermayemiz

Sermayemiz tamam? ?denmi? 34.380.280,60TL. olup tamam? ?denmii?tir. ayr?nt?l? bilgi almak i?in t?klay?n?z.

Y?netim Kurulumuz

Vak?flar Genel Müdürlü?ü’ne ba?l?, Türkiye Vak?flar Bankas? T.A.O. ve Güne? Sigorta A.?.’ nin ?nderli?inde; ?irketimiz GüNE? ?N?AAT T?CARET F?NANSMAN VE ?HRACAT ANON?M ??RKET? ad? alt?nda 5.000.000.-TL sermaye ile 14 Aral?k 1977 tarihinde kurulmu?tur.

21 May?s 1985 tarihinde VAKIF ?N?AAT RESTORASYON ve T?CARET ANON?M ??RKET? ad?n? alm??t?r.

Vak?flar Genel Müdürlü?ü uhdesinde bulunan  %50 hissenin, 17.03.2005 tarihinde Toplu Konut ?daresi Ba?kanl???na, Vak?flar Genel Müdürlü?ü uhdesinde bulunan  %3,09 hissenin de 25.04.2011 tarihinde  Toplu Konut ?daresi Ba?kanl???na  devir edilerek yeni bir gü? birli?ine gidilmi?tir.


Vak?f ?n?aat Restorasyon ve Ticaret A.?. her türlü in?aat, donat?m, onar?m, restorasyon, taahhüt i?leri yapmak, proje haz?rlamak, in?aat i?lerinde mü?avirlik ve mühendislik etütleri yapmak, restore etmek i?in restorasyon mimar?, sedefkar, sanat tarih?isi, kalemkar ve bunlara benzer meslek erbab? gruplar?n? kadrosunda bulundurmak, bu meslek gruplar?yla ilgili okul, enstitü, ara?t?rma merkezi ve bunun gibi e?itim tesisleri kurmak, y?netmek, i?letmek veya i?letilmesini sa?lamakt?r.

Vak?flar Genel Müdürlü?ü yan kurulu?lar? aras?nda yer alan Türkiye Vak?flar Bankas? T.A.O. ve Güne? Sigorta A.?.’Nin Devam? i?in t?klay?n. www.okreplicawatch.com

Vizyonumuz Misyonumuz

Ticaret Sicil No

150792