? Vizyon Misyon

Ba?lant?lar


Ana Sayfa

Hakk?m?zda

Duyurular?m?z

Projelerimiz

?haleler

?leti?im

Neden biz?Ge?mi?ten gelece?e ait k?prü olan tarihi eserlerimizin son teknoloji kullanarak eskime ve y?pramadan kurtar?lmas?n?n gereklili?i ...

OKUMAK ???N

?leti?im BilgilerimizTel :(216) 577 39 63

Fax :(216) 577 39 65

E-posta:vakif@vakifinsaat.com.tr

Web: www.vakifinsaat.com.tr

GE?M??TEN GELECE?E  A?ILAN K?PRü

VAKIF ?N?AAT RESTORASYON VE T?C. A.?.

V?ZYON M?SYON


Vak?f ?n?aat Restorasyon ve     Ticaret A.?.’nin   kurulu? amac? ;                                        


Her türlü in?aat, donat?m, onar?m, restorasyon, taahhüt i?leri yapmak, proje haz?rlamak, in?aat i?lerinde mü?avirlik ve mühendislik etütleri yapmak, restore etmek i?in restorasyon mimar?, sedefkar, sanat tarih?isi, kalemkar ve bunlara benzer meslek erbab? gruplar?n? kadrosunda bulundurmak, bu meslek gruplar?yla ilgili okul, enstitü, ara?t?rma merkezi ve bunun gibi e?itim tesisleri kurmak, y?netmek, i?letmek veya i?letilmesini sa?lamakt?r.


Vak?f ?n?aat Restorasyon ve Ticaret A.?.’nin yapm?? oldu?u ?al??malar ile ilgili ?nemli ba?l?klardan;


· Restorasyon ?al??malar?m?z

· Proje ?al??malar?m?z

· Tadilat ve onar?m ?al??malar?m?z

· Yeni in?aatlar?m?z

· Türk-?slam Vak?f Eserleri Restorasyon E?itim Merkezi;

?al??malar?n? sayabiliriz


?irketimiz ülke genelinde ve Yurtd???nda bir?ok ?nemli restorasyon uygulama projelerini kültürel de?erlerimizin asl?n? bozmadan bilimsel kurallar ?er?evesinde esteti?i ve fonksiyonu g?zeterek bak?m, onar?m ve restorasyonunu ger?ekle?tirmi?tir.


Bu ?nemli projeler aras?nda;


· Kazakistan’da “Hoca Ahmet Yesevi Külliyesi” Restorasyonu

· A?kabat’da “Türkiye Cami ve Kültür Merkezi 1. k?s?m in?aat?,

· ?anakkale Gelibolu Mevlevihanesi Restorasyonu,

· Edirne ü? ?erefeli Cami,

· Edirne Selimiye Cami,

· Edirne II. Beyaz?t Cami,

· Edirne Eski Cami Restorasyonu,

· ?zmir Ta?han ve Ba?durak Cami Restorasyonu,

· Erzincan Mama Hatun Kervansaray Restorasyonu,

· ?stanbul Sultanahmet Cami ve Haseki Hamam?,

· ?ehzade Cami,

· Atikvalide Cami;

Restorasyonlar? ?irketimiz taraf?ndan yap?lm??t?r.

?irketimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi, Maliye Bakanl???, Milli E?itim Bakanl???, Adalet Bakanl???, Vak?flar Genel Müdürlü?ü ve Toplu Konut ?daresi Ba?kanl??? (TOK?) gibi resmi kurulu?lar ile bir?ok ?zel sekt?r kurulu?lar?na hizmet vermi?, Genel Müdürlük Binalar?, ?? Hanlar?, Oteller, Hastaneler ve Konutlar?n in?aat, dekorasyon ve restorasyon i?lerini ba?ar? ile tamamlam??t?r.


Bir d?nem ?irketimiz bünyesinde a??lan TüRK ?SLAM VAKIF ESERLER? RESTORASYON E??T?M MERKEZ?’NDE konusunda deneyimli kalifiye, nitelikli, sedefkar, kündekari, edirnekari, hat, vitray, ebru, stuk, hal?-kilim onar?m?, kitap patolojisi, tezyinat (kalem i?leri, alt?n ve gümü? varak i?lemleri) al?? (malakari ve mukarnas) konservat?r ve  ta? ustalar? ile yard?mc?lar?n?n yeti?tirilmesine ?ncülük etmi?tir.


ülkemizde ?nümüzdeki 20 y?l?n en ?nemli konular?ndan birisi kentsel d?nü?ümlerin tamamlanmas?d?r.

Kentsel d?nü?ümün en ?nemli ayaklar?ndan biride ?ehir merkezlerinde tarihi doku i?inde kalan tarihi ve kültürel varl?klar?n, tescilli binalar?n bulundu?u alanlar?n d?nü?ümü konusunda deneyimli olan ?irketimizin fonksiyon yüklenmesi; mevcut kanun ve y?netmeliklerdeki düzenlemelerle mümkün olacakt?r.


?irketimiz üstlendi?i eski eser onar?mlar?nda bu alanda faaliyet g?steren di?er ?zel sekt?r kurulu?lar? i?in de emsal te?kil eden standart belirleyici, ba?ar?l? ?al??malarda bulunarak bu eserlerin korunup kamunun yarar?na sunulmas?nda ?nemli rol üstlenmi? ve kat?ld??? ihalelerde idareler lehine rekabet ortam?n?n olu?mas?na katk? sa?lam??t?r ve sa?lamaya devam etmektedir.

?irketimiz bu kapsamda ?al??malar?na devam etmekte olup a??lan ihalelere i?tirak etmek suretiyle i? hacminin de art?r?lmas? i?in gayret sarf etmektedir.


Restorasyon uygulamalar?ndaki standard?n yükseltilmesinde Vak?f ?n?aat Restorasyon ve Ticaret A.?. üzerine dü?en g?revin bilincindedir.


?irketimiz bütün faaliyetlerinde; devlet ciddiyeti ve ?zel sekt?r dinamizmi ile ?al??malar?n? art?rarak devam ettirecektir


                                                                                                                                         

Ahmet KAYNAR
Genel Müdür
Audemars Piguet Replica