? Neler Yapar?z

Ba?lant?lar


Ana Sayfa

Hakk?m?zda

Duyurular?m?z

Projelerimiz

?haleler

?leti?im

Neden biz?Ge?mi?ten gelece?e ait k?prü olan tarihi eserlerimizin son teknoloji kullanarak eskime ve y?pramadan kurtar?lmas?n?n gereklili?i ...

OKUMAK ???N

?leti?im BilgilerimizTel :(216) 577 39 63

Fax :(216) 577 39 65

E-posta:vakif@vakifinsaat.com.tr

Web: www.vakifinsaat.com.tr

GE?M??TEN GELECE?E  A?ILAN K?PRü

VAKIF ?N?AAT RESTORASYON VE T?C. A.?.

NELER YAPARIZ

Her türlü in?aat, restorasyon, taahhüt, donat?m, onar?m,  ve gü?lendirme i?lerinin modern teknoloji standartlar?na uygun olarak yap?m? ve tüm bu i?leri yurtd???nda da yap?lmas?,

?n?aat, restorasyon ve sair i?lerde mü?avirlik ve dan??manl?k hizmetleri ile mimari ve mühendislik projelerinin haz?rlanmas?,

Has?lat payla??m? ve di?er usullerle yapt?r?lan kentsel d?nü?üm projeleri ile toplu konut uygulamalar?, sosyal donat?, alt yap?  ve ?evre   düzenlemesi, ticaret merkezi, turistik tesis, hastane, okul binalar? ve sair taahhüt i?lerinin yap?m?, her swiss replica watches türlü tesisin i?letilmesi,

Yap?m i?leri ve restorasyon ?al??malar?  i?in restorasyon mimar?, sedefkar,  sanat tarih?isi, kalemkar ve bunlara benzer meslek erbab? gruplar?n? kadrosunda bulundurmak, bu meslek gruplar?yla ilgili okul, enstitü, ara?t?rma merkezi ve bunun gibi e?itim tesisleri kurmak,  y?netmek, i?letmek veya i?letilmesini sa?lanmas? ve

?irketin i?tigal konusuna giren her türlü i?lerde  reklam, tan?t?m  ve sponsorluk  faaliyetleri ger?ekle?tirilmektedir.