? Tamamlanan Projeler

Ba?lant?lar


Ana Sayfa

Hakk?m?zda

Duyurular?m?z

Projelerimiz

?haleler

?leti?im

Neden biz?Ge?mi?ten gelece?e ait k?prü olan tarihi eserlerimizin son teknoloji kullanarak eskime ve y?pramadan kurtar?lmas?n?n gereklili?i ...

OKUMAK ???N

?leti?im BilgilerimizTel :(216) 577 39 63

Fax :(216) 577 39 65

E-posta:vakifinsaat@vakifinsaat.com.tr

Web: www.vakifinsaat.com.tr

GE?M??TEN GELECE?E  A?ILAN K?PRü

VAKIF ?N?AAT RESTORASYON VE T?C. A.?.

TAMAMLAMI? OLDU?UMUZ PROJELER?M?Z

TRABZON ??MLEK?? EVLER?

Binaya De?irmendere caddesinden an?tsal bir sokak kap?s?yla girilir. Kap?n?n iki yan?nda yivli, korent ba?l?kl? sütunceler ve üzerinde bitki motifleriyle süslü bir al?nl?k bulunur. Sa? taraftaki sütuncenin ba?l??? k?r?lm??t?r. Sokak kap?s?ndan sonra avluya gelinir. Buradaki sütunlar birinci kat?n balkonunu ta??r.Orjinalinde Konsolosluk olarak kullan?lan bina daha sonra resmi daire olarak kullan?lm??, son olarak da i?yeri ve konut olarak kullan?lm??t?r. Bina zemin kat üzerine iki katl? in?a edilmi?tir. Giri? cephesi De?irmendere caddesine bakar. ?yi bir i??ilik g?steren demir kap?yla girildikten sonra hemen holdeki karo ta?ta binan?n yap?m y?l? (1904) yaz?l?d?r. ??te kullan?lan bir ?ok malzeme Fransa' dan getirilmi?tir.


ED?RNE MERKEZ SARAY HAMAMI

Edirne'nin fethinden sonra Sultan I. Murat buyru?uyla 1365 tarihinde temeli at?l?p, 1368 tarihinde tamamlanan ilk Saray (Saray-? Atik) d?neminden ayakta kalabilen tek yap? Saray Hamam?d?r. Bu hamam ?nceleri yaln?zca saraya hizmet verirken sonra halka a??lm?? ve Selimiye'ye vakfedilmi?tir. Baz? tarih?iler bu hamam?n ayakta kalabilmesini Selimiye'nin yap?m? y?llar?nda kullan?lm?? olmas?na ba?larlar. Eski Saray'?n y?k?lmas? ve Selimiye Camii'nin yap?lmas?yla Sultan Selim Vakf?'na dahil edilerek bir halk hamam? haline getirildi.

ELAZI?-MERKEZ HüKüMET KONA?I

Elaz?? Eski Hükümet Kona?? 1896 y?l?nda zaman?n Valisi Enis Pa?a taraf?ndan yapt?r?lm??t?r. Osmanl? imparatorlu?u d?neminde yap?lan bu bina Kültür ve Turizm Bakanl???n?n 28.03.1985 tarih ve 814 say?l? karar? ile Korunmas? Gerekli Kültür Varl??? olarak tescil edilmi?tir.

KAZAK?STAN HOCA AHMET YESEV? TüRBES?

Ahmet Yesev?'nin türbesini Sultan Timur'un yapt?rd??? bilinmektedir. Rivayete g?re, Hoca, Timur'un rüyas?na girip zafer müjdeler. Timur da Türkistan zaferinden sonra Yesi'ye gelir ve Hoca'n?n kabrinin üstüne, bir ?ükran ifadesi olarak, türbe yapt?r?r. Zamanla harap olan türbe, ?iban? Han taraf?ndan onart?l?r. Bir?ok defa tamir g?ren türbe, Sovyetler Birli?i zaman?nda korumaya al?n?p 1978 de ziyarete a??lm??, 1989 y?l?nda türbenin bulundu?u b?lge "Tarihi Kültür Koruma M?nt?kas?" olarak ilan edilmi?tir

?STANBUL-BüYüK MEC?D?YE CAM??


Büyük Mecidiye Camii, halk aras?nda Ortak?y Camii, ?stanbul Bo?azi?i'nde Be?ikta? il?esinin, Ortak?y semtinde sahilde bulunan Neo Barok tarz?nda bir camiidir.

Cami, Sultan Abdülmecit taraf?ndan Mimar Nigo?os Balyan'a 1853 y?l?nda yapt?r?lm??t?r. Olduk?a zarif bir yap? olan cami Barok üslubundad?r. Bo?azi?i'nde e?siz bir konuma yerle?tirilmi?tir. Merdivenle ??k?lan yap?n?n tek ?erefeli iki minaresi vard?r. Duvarlar? beyaz kesme ta?tan yap?lm??t?r. Tek kubbenin duvarlar? pembe mozaiktendir. Mihrap mozaik ve mermerden, mimber ise somaki kapl? mermerden yap?lm??t?r ve ince bir i??ili?in ürünüdür.


?STANBUL VAKIF GURABA HASTANES?

1843 (hicri 1261) y?l?nda Sultan Abdülmecit'in annesi Bezm-i Alem Valide Sultan taraf?ndan kurulmu? ve 1845 y?l?nda ilgili vak?fname ile ''Bezm-i Alem Gureba-i Müslimin Hastanesi'' ismiyle Müslüman fakirlere tahsis edilerek vakfedilmi?tir.1826 y?llar?nda,?iddetli bir ?i?ek hastal??? salg?n?n?n ba?g?stermesi,yeni sa?l?k kurumlar?n?n kurulmas? zaruretini do?urmu?tur. Bu durumu g?ren Bezm-i Alem Valide Sultan o?lu Padi?aha ba?vurararak yeni bir hastanenin kurulu?u i?in giri?imlere ba?lam??t?r.Valide Sultan bir gece g?rdü?ü rüyay? ertesi günü yorumlat?nca ,yorumcu kendisine ''?yle bir hay?r i?leyeceksin ki dünya durduk?a ikiyüz erkek senden hay?rla bahsedecek''demi?tir.Bunun üzerine kurulacak olan hastanenin ikiyüz yatakl? erkek hastanesi olmas?na karar verilmi?tir.


?STANBUL-üSKüDAR GüLFEM HATUN MAHKEMES?

Fatih Sultan Mehmet, yeni yapt?raca?? caminin in?as?nda kullan?lacak iki mermer sütunu Sinan Atik isimli Rum mimara teslim eder. Mimar, bu sütunlar? ü?er ar??n kesip k?salt?r. Fatih de buna sinirlenerek mimar?n elini kestirir. Mimar Sinan-? Atik, padi?ah aleyhine dava a?ar. Fakat ne Galata ne de Eyüp kad?l??? padi?ah? yarg?lamay? g?ze alamaz. Bell & Ross Replica Mimar?n ?ikayetini üsküdar Kad?s? H?z?r Bey kabul eder ve davay? a?ar. Mahkemeye celb edilen büyük padi?ah, ba?k??eye ge?mek istediyse de davac?yla birlikte mahkeme huzurunda ayakta bekletilir. Yarg?lama sonunda, padi?ah su?lu bulunur. Ceza olarak mimara yap?lan haks?zl???n ayn?s?n?n tatbik edilmesine, yani padi?ah?n elinin kesilmesine karar verilir. Rum mimar, mahkemenin verdi?i bu büyük karar kar??s?nda ?a?k?na d?ner ve davas?ndan feragat eder. Mimar k?sas? istemedi?i i?in, Fatih, günde on alt?n tazminata mahk?m olur ve hatta k?sastan kurtuldu?u i?in, bu tazminat? kendili?inden yirmi alt?na ??kar?r. B?ylece padi?ah?n eli kesilmekten kurtulur.

Evliya ?elebi'nin aktard???na g?re, mahkemenin karar?ndan sonra Fatih ??kard??? demir sopay? kad?ya g?stererek; "E?er sen Allah'?n hükmünü uygulamay?p, elimi kesmeye beni mahkum etmeseydin bununla senin ba??n? parampar?a ederdim" der. Kad? H?z?r Bey ?elebi de saklad??? kamay? ??kararak cevap verir; "Sen de benim hükmümü kabul etmeseydin, ben de bununla seni delik-de?ik ederdim."

ED?RNE AY?E KADIN CAM??

Ay?e Kad?n Semtinde, eski ?stanbul yolu üzerinde, Düz Kald?r?m Caddesindedir. ?elebi Sultan Mehmet'in k?z? Ay?e Hatun taraf?ndan 1468 y?l?nda yapt?r?lm??t?r.

Yap?n?n ?e?meleri ise k???n abdest almak i?in ate?le ?s?n?r ?ekilde yap?lm??t?r. Musluklar?n? ?s?tmak i?in, 1647 y?l?nda bir kazan in?a ettirilmi?tir .

VAHDETT?N K??KLER? KORULU?U

?stanbul ?li üsküdar ?l?esi ?engelk?y Mahallesinde Bulunan Vahdettin Korulu?undaki Tarihi Binalar?n Restorasyonu i?i